Privacy Policy

Privacy Policy Dierenkliniek ’t Zand

Deze verklaring is van toepassing op alle door Dierenkliniek ‘t Zand geleverde producten en diensten.

Dierenkliniek ‘t Zand te Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die wij van u nodig hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Dierenkliniek ‘t Zand in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Vanwege onze samenwerking met onze collega’s van Dierenartsenpraktijk Schalkwijk, waar de financiële administratie grotendeels plaatsvindt, worden bovenstaande gegevens uitgewisseld.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze gegevens verwerken wij niet. Onze praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en/of bezoekers met gevoelige persoonsgegevens. Wij kunnen dit echter niet controleren. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige en/of gevoelige persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@dierenkliniekhetzand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Dierenkliniek ‘t Zand, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor de afhandeling van uw betaling
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Dierenkliniek ‘t Zand. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van ons. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat, of als u daar expliciet schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Geautomatiseerde verwerking:

Dierenkliniek ‘t Zand neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker

van Dierenkliniek ‘t Zand)  tussen zit. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Viva van Corilus Veterinary BV, een praktijk management systeem ter verwerking van de dier- en

persoonsgegevens ten behoeve van de dierenartsenpraktijk. Deze gegevens zijn benodigd voor behandeling van uw dier en voor de financiële afhandeling hiervan. Als gevolg hiervan ontvangt u informatie, oproepen en facturen.

 • Exact Online, een boekhoudprogramma voor de verwerking van de financiële gegevens, dit wordt gebruikt door de financiële adminstratie van Dierenartsenpraktijk Schalkwijk. Dit om te

voldoen aan de gestelde fiscale eisen van de belastingdienst.

 1. Regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dierenkliniek ‘t Zand gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Dierenkliniek ‘t Zand zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Dierenkliniek ‘t Zand zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke en fiscale bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

 1. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Dierenkliniek ‘t Zand verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er vindt gegevensuitwisseling plaats met Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek in Schalkwijk, waar de financiële administratie wordt verzorgd. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

 1. In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Dierenkliniek ‘t Zand gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@dierenkliniekhetzand.nl.

 1. Beveiliging

Dierenkliniek ‘t Zand hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dierenkliniekhetzand.nl

 1. Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Dierenkliniek ‘t Zand u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@dierenkliniekhetzand.nl.

Dierenkliniek ‘t Zand wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@dierenkliniekhetzand.nl.

Dit privacy statement is opgesteld en gepubliceerd d.d. 5-9-2018